Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

Σαν σήμερα το 1821


Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης κηρύσσει τήν έναρξιν τής Επαναστάσεως είς Αρεόπολιν, όπου καί εστήθη είς τήν πρό
 τού ναού τών Ταξιαρχών πλατείαν η πρώτη σημαία τού Αγώνος, φέρουσα είς τήν μίαν επιφάνειάν της τό σπαρτιατικόν πρόσταγμα «Ή τάν ή επί τάς», είς δέ τήν ετέραν τάς λέξεις «Ελευθερία ή Θάνατος». Ο Πετρόμπεης ανήλθε κατόπιν είς Κιτριές, όπου συνεδρίαζον οί άλλοι καπεταναίοι τής Μάνης, η δέ κήρυξις τής Επαναστάσεως εγένετο δεκτή μέ κωδωνοκρουσίας όλων τών εκκλησιών καί αθρόους πυροβολισμούς.
.—Στην Αγία Λαύρα, μετά την δοξολογία, ακολουθεί ορκωμοσία των εκεί οπλαρχηγών.
.—Οι οπλαρχηγοί της Πελοποννήσου Σωτ. Χαραλάμπης και Πετμεζαίοι επιτίθενται εναντίον των Τούρκων των Καλαβρύτων και αποκλείουν αυτούς εις τους τρεις Πύργους.


Πηγή