Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

Αναστάσιμο μήνυμα της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος


Ἀγαπητοί ἀδελφοί,
Ὁ Σταυρός καί ἡ Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος καί Θεοῦ μας Ἰησού Χριστοῦ εἶναι τό ἀποκορύφωμα τῆς θείας Οἰκονομίας. Εἶναι τόσο στενά συνδεδεμένα πού εἶναι ἀδύνατον νά νοηθεῖ τό ἕνα χωρίς τό ἄλλο.
Ἰδιαιτέρως κατά τίς δυσκολότατες αὐτές ἐποχές πού διατρέχει ἡ Πατρίδα μας καί ὁ κόσμος ὁλόκληρος ἡ σύζευξις τῶν δύο αὐτῶν γεγονότων καί ἐννοιῶν, αὐτῶν τῶν δύο ὑπερτάτων καί θεϊκῶν μυστηρίων, τονίζεται μά ἔμφασι ὥστε ὅλοι μας νά γεμίσουμε μέ ἀληθινή ἐλπίδα πού θά μᾶς χαρίσῃ τίς ἀρετές τῆς ὑπομονῆς καί τῆς καρτερίας.
Εὐχόμαστε, ἀδελφοί μου, πρός ὅλους- ὅσους γνωρίζουν τόν Χριστό καί ὅσους εἶναι μακριά Του- νά συναισθανθοῦμε καί νά ζήσουμε τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου μας. Να βιώσουμε καί νά ἀγαπήσουμε ὅλο τό μυστήριο καί τήν δόξα του Σταυροῦ τοῦ Λυτρωτοῦ μας. Νά κατανοήσουμε πώς μόνον μέσα ἀπό τόν Σταυρό- ὅσο βαρύς, πικρός καί ἐξεφτελιστικός καί ἄν εἶναι– θά γεμίσουμε μέ τήν ἀκαταίσχυντη καί βεβαία ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως.
Ἔτσι, ὅσο πονεμένοι, ἐσταυρωμένοι καί ἀπελπισμένοι καί ἄν εἴμαστε θά μποροῦμε μέ χαρά καί εἰρήνη νά ζοῦμε και να φωνάζουμε τό αἰώνιο μήνυμα
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Μέ θερμότατες, ἐγκάρδιες εὐχές, γιά ζωή παντοτινά ἀναστημένη
ὁ Καθηγούμενος
Ἀρχιμ. Κύριλλος
καί οἱ σύν ἐμοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί