Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ του Ιωάννη Κωτούλα (πρόταση βιβλίου)

Μια εξαιρετική κριτική προσέγγιση της μαζικής μετανάστευσης και του ιδεολογήματος της πολυπολιτισμικότητας.
Ο Ι. Κωτούλας καταδεικνύει αναλυτικά τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές/δημογραφικές συνέπειες της μαζικής μετανάστευσης. Περαιτέρω, ενσωματώνει τις πλέον πρόσφατες θεωρητικές και μεθοδολογικές αναζητήσεις της βιβλιογραφίας, ενώ αναδεικνύει μελέτες, όπως η έρευνα του καθηγητή Robert Putnam ή οι εργασίες του Tatu Vanhanen, οι οποίες εν πολλοίς παραμένουν άγνωστες στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία. Στο Πρώτο Κεφάλαιο εξετάζεται το ιδεολόγημα της πολυπολιτισμικότητας, οι ιστορικές απαρχές του στο πλαίσιο της αμερικανικής κοινωνίας και η εφαρμογή του στην Ευρώπη. Το Πρώτο Κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την επισήμανση των εσωτερικών δομικών αδυναμιών της πολυπολιτισμικότητας. Στο Δεύτερο Κεφάλαιο παρατίθενται αναλυτικά οι αρνητικές συνέπειες της θεσμικής εφαρμογής της πολυπολιτισμικότητας και της μαζικής μετανάστευσης στο εσωτερικό ενός κράτους. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε συγκεκριμένες επιστημονικές μελέτες, βάσει των οποίων καταδεικνύονται οι σαφείς αρνητικές συνέπειες της πολυπολιτισμικής κατάτμησης του κοινωνικού συνόλου σε επίπεδο κοινωνικής συνοχής, διεθνών σχέσεων, δημοκρατικής νομιμοποίησης, οικονομικής ισχύος, καθώς και πολιτισμικής αναφοράς των δυτικών κοινωνιών. Το Τρίτο Κεφάλαιο συνιστά το ιδεολογικό αντίβαρο στην έννοια της πολυπολιτισμικότητας, προτείνοντας την κανονιστική αξιολογική υπεροχή της έννοιας της Κυρίαρχης Εθνικής και Ευρωπαϊκής Κουλτούρας. Ταυτοχρόνως εξετάζεται το ζήτημα της Ευρω-Αραβίας, της πολιτισμικής αλλαγής που συμβαίνει στην Ευρώπη λόγω της μαζικής μετανάστευσης. Η μελέτη ολοκληρώνεται με την διατύπωση μίας αναλυτικής τυπολογίας της δομικής ενσωμάτωσης των μεταναστών, βάσει μίας εργαλειακής ορθολογιστικής προσέγγισης του μεταναστευτικού φαινομένου. Η έκδοση συμπληρώνεται με δύο αναλυτικά Παραρτήματα, στα οποία τεκμηριώνεται η θεωρία της εθνοτικής οικογενειοκρατίας και η πολιτική μεταβολή στην Ευρώπη.